Skip to main content

Full text of "Assertiones de evangelio, propositæ in dispvtationem. 11. Februarij ... 1579, A Nicolao Hemmingio"

See other formats


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 r copy 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Imoges reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 
Early European Books, Copyright© 2009 ProQuest LLC. 

Images reproducecl by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 ASSERTIONE5 

EV A N g E LIO, 

TATIONEM 

KICOLAO HEMMIKGIO, 
1I4 Februartj, ^nno Domni 

'-5 7 9' 
n A F N I AE 
ImprcfsitAndreas Giittenutz, 

Anno AL D LXXIX. Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen 
LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 

f 

^a^g^^^^^ ^**^^ annunciath 
Salutis yhommi perdito per Chrh 
» ftum part^e^ 

2. 

Seu yt apertius cum Luca di* 
^^.^..^,^^^ camm: Euan^elium eH Ipniuerfa* 
Its pr^dicatio conue)ftonU & remifitonis peccatorum 
innomineChrijii^ 

mcdefinitio euoluta quatuor ordine JpeBanda 
continet , ^idelicet quidnam offerat Buangelium , ^«/- 
hu^.quacum conUtione.cuiuf^merito. H^ccjuatuor 
refllexplicata qu^ ftt Euangel.j Vis nobts probedo. 
cebunt. Quareordine dehlsJedbreutfiimedtcemM. 

Qtiid offert Euangdium ? <l(emifttonem pecca* 
torunu 

Htctria ftmul funt cogitanda .tt intelligatur 
auamktm /it nuncius Euangelium, ipideltcet qutd 
prcecedat remtf^tonem peccatorum , qutd cum ea con^ 
iunHum Jtt,quidq.mn comitatur. Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen 
LN 759 4° copy 1 7^r<ecmit remtj^iomm peccatorum, pecatumfrea* 
tuSi ira (Dei,malecii&io, trijlijlima/eruitn^ Jub Satba* 
na,(^ obli^atio ad ieternas pcenas, 

Chmergo Euangeiium f)r^Jicat remij^ionem Jt* 
mul f}r<edicat Itberationem a peccato , a reatu , ab ira 
(Dei, d malediSlione , d trifltjjima Jeruitute 'Diaboli, 
^ ab obltgatione ad aternas pmas» 

8. 

ConiunSla funt cum remi/Iione peccatorum, itifli^ 
jicatio, regeneratio , adoptio , libert<.u , liber ad ■Deum 
accejfus, ij arBiJ^ima qu<edatn cum 'Deo coniun^iio. 

Sequuntur remifionem peccatorum immortali* 
t(ts,gloria /empiterna , fruitio T>ei in omnem eeternif 
tatcm, breuiter conjlans beatitudo isr. fa^iuita^. 

lO. 

2«i hinc non poteU colHgere qudm fit Uta anniim 
ciatio Euangelium, ajintts potius qudm homo cmjen* 
das eU, 

{DE SECFKDO. 
II. 

Quibus offert Euangelium remijlionem pcccato» 
rum ? peccatortbus , ijfq. omnibiis abfg dijcrimine ordtf 
num, condittonum nationum. 

Sit Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen 
LN 759 4° copy 1 Sicemm -^^eritds Mcit: prceJicate Emi^elium 
omni creaturcey inteUigens per omnem creaturam omnes 
homtnes , cuiujcum^ orc/mis, condttionis aut nationis 
fuerint^ 

Qui ergo ne^ant gratiam Euan^elf) yniuerfa* 
hm tfje, Euan^el^jratiam impte contrahunt, Chrifio 
fe opponuntfi^mifere fe ipfos attos feducunt, 

iDE TEIITIO. 
14. 

Qua cum condttione offert Euan gelium remifio' 
nem peccatorum ommhui peccatoribus fcum conditione 
t}.ira\'o!<^c>hoc ejl conuerfionis ad Deum per fidem m 
lefum Chrifitm. 

Miravo/a/j feu conuerfionem pr^cedtt dolor fecun* 
dum ^eum, qui ipt ex offenfa (Dei in corde hominis 
nafcitur ad ^nedicationetn k^is , ita m-itocvok^ concipi» 
tur in hominis corde ad pr^dtcationem Euan^eltj , in 
qua Jfiritui fandifs eU efficax^ 

Efl autem conditio /jnrctvoiaa' fdei eadem, 
nam per jidem fit conuerfto , ideo Vominus tnandato 
de pr^edicando Euan^e/io omnihu4 ^entihns addit; 
^utjiiuis credtderit faitm erit, 

A 5 VI Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen 
LN 759 4° copy 1 17* 

Vtautmconditiofidei feu ^^r<^^otc,^ rt^uiritur, 
yt applicetur hene/icium, ita conditio perjeueranti^ ne. 
cejjarta eU, iPt retmeatur acceptum, 

iJeo Autor EpilloU ad Hehr^os dicit : Varttcu 
pes Chrifli efeHi fumus Jt tamen iniiium fiduci^ etus 
jf^adfinemfirmum tenuerimus, Item qut per/euera^ 
uerit -vf^adfinem hicfaima ertt, 

19« 

perfeuerantice conditio euertit do^ma eo» 
rnmy qui fentiunt hominem , ^ui femel cepit credere, 
nonpolleamitterefidem.quaftfides e/fe poffet yafla$ 
ta confctentia,iT expulfo de cordeprttujan^o. 

Vter^o fxnavoioip falutarem pr^cedit dolor Jet 
cundum (Deumftta eandemnecejjario comitatur noua 
ohedientia , /Jne qua conuerjlojm fides rettnert non 
poteU. 

II. 

Jtq,^ hinc eU quod pij in Ecckfta doSlores tres 
pvnitentt^ /eu conuer/wm ptrtes faciant , Iptdeltcet 
(ontritionem,fidem,per quam fit conuer/io , <sr nouant 
obedicntiam^ 

7)E Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen 
LN 759 4° copy 1 Cuiufnam merito Euan^elium ojfert J)(pmtenti* 
hus rmifiionem pecatorumf Solim Chrijlt mcMato» 
torisr t^^oait oportet pr^dicari remijlwmn peccato» 
rum innominemeo. 

H^c locutio.in nomine meOylpnum excluMt , altet 
rum includit.excluditmeritum homumpanitentis,i5r 
mludit. meritum^ Chrijii pcj^i pro nobts[<sr rejujcf 
tati, 

<Porro tripiex meritum Chrifti ex fcripturis jla* 
tuitury 'Tfidelicet mortis, obedientUy ^ tntercejlmts. 

25. ^ 
Meritum mortisChriJii aholet peccatimituxmi* 
ludiecceJgnmDetquitollitpeccatumtnundi. Item 
Chriflus Jemeloblatus eU admultorumhaumnda pec* 
cata, Item Jan^uis Chrijliemundatconjcienti.vsabope» 
ribfts mortuis. 

Meritum ohedienti^ Chrtfti, qua 'Videltcet le^t 
fatisJaHum eU.nobis confert iujliciam, Nam ChriflM 
Juam obedtentiam nolis imputat , qua itijliappareamm 

in conJfeSlu ^ei. Ideo Tau/m ait: LhnJlM eUJints le* 

9is in iufliciam omni credenti. 

Mcritum Early European Books, Copyright© 2009 ProQuest LLC. 

Images reproducecl by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 27* 

Merlttm intercejimis eU, quo reconciliamur 
S)eoper rnediatorem 'Domimm nojhum lefum Qhri» 
ftum» 

28. 

^P^fi Taulo creJimus ,competit ttlli intercef 
Jimis digmta4 ni/i eiqui dedit le ipfumM^hrr^o^pro 
omniiftti. i. 7im:i. 
Early European Books, Copyright© 2009 ProQuest LLC. 

Images reproducecl by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

LN 759 4° copy 1